Skip to main content

Texas A&M University College of Architecture

Academics

MLA Students

Final Project Examples and Participants

Spring 2016

Spring 2014

Fall 2013

Spring 2012

Spring 2011

Spring 2010

Spring 2009

Spring 2008

Spring 2007

Spring 2006

Spring 2005

Recent graduates

Spring 2014

Deepal Kilewala
Jing Lei
Ao Shi
Siyu Chen
Xiaohan Gao
Xianpeng Liu
Xingliang Tong
Joomee Lee
Wenyan Ji
Xue Li
Sinan Zhong
Pengzhi Li
Lu Xia
Yuan Ren
Dan Zhao

Spring 2013

Cong Bian
Yangye Cao
Yuxi Cheng
Xuemei Lia
Lingyang Miao
Matt McCreary
Jeff Slater
Qian Wan
Qingshu Wang
Wenjie Zhao
Lu Zhou

Spring 2012

Naishi Bu
Aaron Eaquinto
Prajakta Kedar
Xuemei Luo
Adam Nugent
Dizi Shi
Mark Swapp
Yosuke Taminaga
Xin Yang
Yi Xue

Spring 2011

Kenon Boehm
Samantha Giordano
Wei-Li Lai
Yanyi Li
Ying Liang
Yixiao Liu
Zheng Lu

Spring 2010

Michael Wilson
Wenjun Zhao
Shuo Yang
Ying Wang
Mike Droske
John Martineau
Lauren McAdow
James Burks

Summer 2009

James Stoney Burks
Xiaoqing Zhu
Che-Chia Chang

Spring 2009

Allen Beyer
Tasha Davis
Namrata Deshpande
Ricardo Garcia
Ben Langford
Marty Sillito
Sara Smith
Xum Sun

Fall 2008

Matthew McGinley

Spring 2008

Sheena Arora
Nicklaus Biwenga
Anthony Forshage
Eric Thompson
Tanner Watkins

Summer 2007

Kellye Fralinger

Spring 2007

Kristin Couris
Bret Elder
Jin-Young Kim
Arnes Purdy
Lee Wheelock
Jocelyn Widmer
Michael Work
Xiaoyu Zhang

Spring 2006

Valerie Brandon
Hyun Jung Byun
Robert Folzenlogen
So Rin Kwak
Yan Long
Corey Mason
Travis Peiffer
Yan Wang

Summer 2005

Amy Harr
Mahua Majumdar